Để tiết kiệm thời gian hiệu chỉnh vật liệu, và có vật liệu được giống với thực tế, đây là bộ vật liệu rất hiệu quả.

cách dẫn sử dụng


Vật liệu: kiến trúc
http://www.mediafire.com/?2oc39cf5z0rziz8

Vật liệu: ôtô

http://www.mediafire.com/?kg70ko286vevk52

Vật liệu: vải

http://www.mediafire.com/?pa8nkaqujnr1cyj

Vật liệu: thức ăn

http://www.mediafire.com/?svnw2prlzsna9s0

Vật liệu: lông

http://www.mediafire.com/?dz3hai29lyn0cv0

Vật liêu: thủy tinh

http://www.mediafire.com/?ujmfcmz5hxq0qkz

Vật liệu: chất lỏng


http://www.mediafire.com/?3vbldvh3z5vpg9z

Vật liệu: kim loại

http://www.mediafire.com/?azhrvyuvw7dpgzd

Vật liệu: neon

http://www.mediafire.com/?cgqvlzrl7bur9ny

Vật liệu: hữu cơ

http://www.mediafire.com/?23l7uvfohu03162

Vật liệu: nhựa

http://www.mediafire.com/?eqhbe6x8ba26628

Vật liệu: đá

http://www.mediafire.com/?hfl4old5kriy1ze

Vật liệu: phát sáng

http://www.mediafire.com/?sex4udytyukj2eh

Vật liệu: không thực tế

http://www.mediafire.com/?43y0ddwbpbpzgl9

Vật liệu: gỗ

http://www.mediafire.com/?0a1b12zx29d6djp

Vật liệu: khác

http://www.mediafire.com/?wo919x11duypbg8

Vật liệu: tổng hợp

http://www.mediafire.com/?auelefhw17snyuc

http://www.mediafire.com/?2s6f29xs201d4zp#1

http://www.mediafire.com/?n64yx3c3wsopbaa